אא

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות

עודכנה לאחרונה ב- 2.6.24

 1. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם בינך, המשתמש באתר ו/או באפליקציית PassportCruise ובתכנים המוצגים בהם (הכל להלן: "האתר")  לבין החברה המפעילה את האתר (.ת.ת החברה הישראלית למידע תיירות ותעופה בע"מ) ביחס לשימוש באתר, המורכב מתנאי השימוש (בהם ניתן לעיין על ידי הקלקה כאן) ומדיניות פרטיות זו.
 1. לכל המונחים במדיניות פרטיות זו תהא הפרשנות שנתנה להם בתנאי השימוש למעט אם יצוין אחרת במפורש במסגרת מדיניות זו להלן.
 1. החברה עושה מאמצים סבירים על מנת לשמור על פרטיות המשתמש ולהגן עליה בהתאם להוראות הדין.
 1. עצם השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לכך שהפרטים שמסר וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה כמו גם כל מידע ביחס למשתמש שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה עקב השימוש באתר, יוחזקו על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם, בין היתר, אך לא רק, למטרות הבאות:
 • לאפשר למשתמש להשתמש בשירותים והתכנים השונים המוצעים באתר;
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
 • לאפשר לשותפיה העסקיים של החברה להציע למשתמש שירותים ו/או מוצרים העלולים לעניין אותו;
 • להתאים את התכנים שיוצגו למשתמש בעת השימוש באתר;
 • ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי;
 • לצרכים פנימיים, כגון מחקר ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות.

שימוש כאמור לעיל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש.

 1. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981 ותקנותיו. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 1. המשתמש מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור מידע וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו וכי בכל עת יוכל לבקש מהחברה (א) למחוק או לתקן מידע אשר מסר ו/או (ב) להסיר עצמו מרשימת דיוור אותו ביקש לקבל וזאת באמצעות פנייה לכתובת הדוא"ל: [email protected] ו/או במסגרת הדיוור עצמו - החברה תפעל לעשות זאת כמפורט בתנאי השימוש.
 1. החברה תשמור על המידע לפרק זמן שאינו עולה על הנדרש ובכוונתה לשמור עליו באופן ראוי ובטוח התאם להוראות הדין.
 1. החברה עלולה לאסוף ו/א להפיק נתונים אודות המשתמש והשימוש שהוא עושה באתר באחת או יותר מהדרכים הבאות: (א) מידע שהמשתמש מספק לחברה בעת רישומו לקבלת שירות הדיוור ו/או במסגרת רישומו לאתר ו/או לאחד מהשירותים ו/או התכנים המוצעים בו (ב) נתונים שהחברה אוספת על סמך אופן השימוש שהמשתמש עושה באמצעות האתר (ג) נתונים סטטיסטיים שאינם מזהים את המשתמש באופן אישי.
 1. החברה והשותפים העסקיים שלה משתמשים בטכנולוגיות שונות לאיסוף ואחסון של נתונים סטטיסטיים בזמן שהמשתמש מבקר ו/או משתמש באתר לרבות באמצעות קובצי Cookie ו/או טכנולוגיות דומות וזאת לצורך תפעולה השוטף והתקין של אתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות נתונים, כדי להתאים את אתר להעדפותיו האישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. ככל שמשתמש אינו יודע כיצד לעשות זאת עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש כיצד לפעול.
 1. כל משתמש שמצטרף דרך האתר לרשימת המנויים והתפוצה של PASSPORTCRUISE  לשם קבלת עדכונים וחדשות על הנעשה בעולם התיירות, התעופה והמלונאות בארץ ובעולם, נותן הסכמתו לקבלת דיוור ישיר באמצעות הדואר האלקטרוני שלו, לרבות קבלת מידע, ניוזלטר, וכן הצעות, חומר פרסומי או שיווקי (להלן: "הדיוור") כל משתמש שנרשם כמנוי כאמור, יוכל בכל עת לבטל את הרשמתו באמצעות הקלקה על המקום המיועד לכך בדיוור שקיבל או באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] לאחר שווידא מול החברה כי הודעה זו התקבלה. עם קבלת ההודעה על ביטול ההרשמה תפעל החברה, לאחר מספר ימים סביר, להסיר את המשתמש ממשלוח הדיוור ומרשימת המינויים. בהסכמתו למדיניות פרטיות זו מאשר המשתמש כי ידוע לו כי לעיתים עלולות להגרם תקלות בהסרה כאמור וכל עוד החברה פעלה בתום לב הנו מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
 1. החברה עלולה להיעזר מפעם לפעם בצדדים שלישיים, ביניהם חברות פרסום, לצורך הצגת פרסומות באתר ו/או מתן שירותים אחרים. יתכן כי חלק מהפרסומות ו/או השירותים מגיעים משרתים של צדדים שלישיים. יתכן שצדדים אלה אוספים מידע אודות פעילות המשתמש. כמו כן יתכן שצדדים אלה, משתמשים במידע (שאינו כולל מידע אישי, כהגדרתו להלן), על פעילות המשתמש ברשת, בין היתר על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שעשויים לעניין אותו וכל זאת בכפוף למדיניות פרטיות אשר יתכן כי היא שונה ממדיניות הפרטיות של החברה והמפורטת באתריהם של אותם צדדים שלישיים.
 1. החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע בהתאם לחוק. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהאתר יהא חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה תביעה או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה היה ונגרם לה נזק, אבדן או הפסד מכל מין וסוג שהוא עקב כך שהמידע האישי שלו דלף עקב חדירה בלתי מורשית כאמור.
 1. החברה תמנע מהעברה לצד ג' של נתונים אישיים ו/או כל מידע אחר ביחס למשתמש, אם וככל שאלה שהתקבלו אצלה ללא אישור של המשתמש. על אף אמור לעיל, בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים להלן, החברה רשאית, אך אינה חייבת, להעביר את המידע באופן מלא ו/או חלקי, לפי נסיבות העניין, גם ללא אישור מפורש של המשתמש:
 • הפרת מדיניות פרטיות זו ו/או ההסכם ו/או כל דין על ידי המשתמש.
 • קיימות הוראות דין המחייבות את החברה להעביר את המידע, באופן מלא או חלקי, לצד ג' כלשהו.
 • במקרה של מחלוקת כלשהי, או כל הליך משפטי או מעין משפטי בין המשתמש לבין החברה.
 • במקרה שהחברה סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שבהעברת המידע יש כדי למנוע פגיעה חמורה באחד או יותר מאלה: במשתמש, בחייו, בבריאותו, ברכושו, או כל נזק לצד ג' כלשהו.
 • במקרה שהפעילות הקשורה באתר תעבור לגורם אחר, החברה תהא רשאית לספק את כל המידע שברשותה לגורם שיפעיל את האתר.

 

 1. מובהר, כי החריגים הנ"ל לשמירת הנתונים אינם מטילים על החברה חובה כלשהי לדווח ו/או להעביר מידע למאן דהוא, ולא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בנוגע למסירת ו/או לאי מסירת המידע ו/או לתוצאות מסירה ו/או אי מסירה כאמור.

 

 1. משתמש יקר, פעילויות ושירותים שונים במסגרת האתר עשויים לכלול תנאים נוספים בנוגע לפרטיותך. אלא אם צוין אחרת במפורש בכתב, הרי שהתנאים הנוספים, ככל שיהיו, יחולו בנוסף לאלה הכלולים במדיניות זו.

 

 1. במקרה של סתירה בין הוראות מסמך זה להוראות תנאי השימוש ייגברו הוראות תנאי השימוש.

 

 1. בכל שאלה הקשורה למדיניות פרטיות זו ניתן לפנות לחברה לכתובת הדוא"ל: [email protected]

 

ט.ל.ח.

הירשמו למבזקי פספורטקרוז

וקבלו את העדכונים והחדשות הכי חמות של עולם התיירות והתעופה בארץ ובעולם

מאמרים נוספים

 
מחפש...
תנו לנו לייק בפייסבוק, ותישארו מעודכנים

מומלצים בשבילך: